DevilFoxO tom jak jsou ženy nemravné a jejich muži tím trpí...

Nejspíše by jste si měli vyžádat kontakt na tyto "dámy", tady by jistě podobné úchylného partnera našly , protože tihle "muži" jsou opravdu nepoužitelní. :-)))

Tomáš (42): Chtě­la mlu­vit spros­tě!

Kdy­si jsem cho­dil s že­nou, kte­rá evi­dent­ně mě­la dvě tvá­ře. By­la to krás­ná mod­ro­o­ká blon­dýn­ka, kte­rá pů­so­bi­la něž­ně a sluš­ně, ale v po­ste­li se změ­ni­la v na­pros­tý opak. Když jsme spo­lu po­pr­vé trá­vi­li noc, všech­no pro­bíha­lo vel­mi ro­man­tic­ky, až do chví­le, kdy mě při mi­lo­vá­ní po­žá­da­la, abych na ni mlu­vil spros­tě a sa­ma na mě ta­ky tak mlu­vi­la. Používala například slova jako "kunda", "pták", říkala o sobě, že je moje "čubka"!
Na­pros­to mě to zne­chu­ti­lo, a je­li­kož se si­tu­a­ce opa­ko­va­la po­kaž­dé, za­krát­ko jsem se s ní ro­ze­šel.

Jakub (38): Vy­ža­do­va­la sex bě­hem svých dnů!!

Mo­je bý­va­lá part­ner­ka by­la vel­mi ná­ru­ži­vá zejmé­na teh­dy, když mě­la men­stru­a­ci. Chtě­la po mně sex prak­tic­ky po­kaž­dé bě­hem svých dnů, ale mně se to pros­tě pří­či­lo. Vím, že ně­kte­rým mužům to ne­va­dí a ne­ma­jí s tím pro­blém, ale mně to va­dí. Při­jde mi to ne­hy­gi­e­nic­ké, na­víc chtěla anální sex! Vždyť to je jen pro homosexuály! Na­zva­la mě sob­cem, ale co jsem s tím měl dě­lat?

Václav (52): Chtě­la mi dráž­dit pro­sta­tu!!!

Mo­je že­na si před ča­sem pře­čet­la ně­ja­ké chyt­ré člán­ky na in­ter­ne­tu a chtě­la mě v po­ste­li po­tě­šit. Bo­hu­že a při sexu se mi po­ku­si­la vsu­nout mi prst do ko­neč­ní­ku. ?!!!!

Nejsem žád­ná cit­liv­ka a i já vím, že exis­tu­je dráž­dě­ní pro­sta­ty, kte­ré by mi mož­ná moh­lo být pří­jem­né, ale pros­tě na to­hle se oprav­du ne­cí­tím. Asi jsem v tom oka­mži­ku za­re­a­go­val tro­chu prud­ce, když jsem ji shodil z postele, tak­že tu noc by­lo po sexu a man­žel­ka se již o nic po­dob­né­ho od té doby nepokusila.