Reklamační řád Amateri.com

(„Reklamační řád“)

I. Základní ustanovení

 1. Tento Reklamační řád upravuje postup při reklamaci služeb poskytovaných na platformách Amateri.com („Amateri.com“) v souladu s ustanovením § 13 a § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („ZOS“).
 2. Tento Reklamační řád doplňuje Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s ustanovením čl. XII odst. 8 VOP.

II. Definice

 1. Spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), je takový uživatel Amateri.com, který zakoupí služby poskytované na Amateri.com, a který zároveň nejedná v rámci samostatného výkonu svého povolání („Spotřebitel“).
 2. Podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. OZ a pro účely vyřízení reklamace je ScrumWorks, s.r.o., IČO 261 11 161 („Poskytovatel“).
 3. Reklamací je takové jednání spotřebitele, které vzhledem ke své povaze a způsobu uplatnění vykazuje rysy vytknutí vady poskytované služby na Amateri.com („Reklamace“).

III. Reklamace

 1. Spotřebitel, který hodlá uplatnit své právo z vadného plnění (reklamaci) služeb na Amateri.com, tak učiní výhradně prostřednictvím kontaktního formuláře, který je dostupný na https://www.amateri.com/cs/kontakt/?node=complaint-service-problem („Kontaktní formulář“).
 2. Vzhledem k množství odbavovaných požadavků a rovněž z technických důvodů nelze za Reklamaci považovat jakékoli jiné způsoby kontaktování Poskytovatele, a to ani prostřednictvím uživatelského účtu.
 3. Spotřebitel v Kontaktním formuláři specifikuje, v čem konkrétně spatřuje vadné plnění služby, a to včetně doložení snímku obrazovky nebo jiného vizuálního, audiovizuálního či jiného důkazu osvědčujícího tvrzení Spotřebitele.
 4. S ohledem na bezpečnost uživatelů na Amateri.com a z důvodu prevence před možným zneužitím uživatelského účtu je Spotřebitel povinen při uplatnění Reklamace uvést své celé jméno, kontaktní e-mail a kontaktní telefon.
 5. Poskytovatel má na vyřízení Reklamace 30 dní od jejího obdržení, přičemž Reklamaci lze s ohledem na zákonnou úpravu vyřídit následovně:
  1. Poskytovatel Reklamaci zcela uzná a vyhoví požadavku Spotřebitele, nebo
  2. poskytovatel Reklamaci částečně uzná a částečně vyhoví požadavku Spotřebitele, nebo
  3. poskytovatel Reklamaci zcela neuzná a její vyřízení zamítne.
 6. Jednou vyřízenou Reklamaci již nelze uplatňovat opětovně; Poskytovatel si vyhrazuje právo na Reklamaci týkající se shodného předmětu dále nereagovat.
 7. Uživatel je povinen reklamovat potíže se službou (nepřipsání kreditů, nefunkční služba, apod.) neprodleně po jejím zakoupení, nejpozději však do 48 hodin od jejího zakoupení; v opačném případě si Poskytovatel vyhrazuje právo takovou Reklamaci bez náhrady zamítnout.

IV. Podání opravného prostředku

 1. Spotřebitel, který zásadně není spokojen se způsobem vyřízení Reklamace, má možnost proti rozhodnutí o vyřízení Reklamace podat opravný prostředek na právní oddělení Amateri.com, a to na e-mailovou adresu legal@amateri.com.
 2. Ve svém podání Spotřebitel uvede
  • číslo reklamace, datum jejího podání a způsobu vyřízení,
  • důvod, pro který Spotřebitel nesouhlasí se způsobem vyřízení dané reklamace a
  • způsob vyřízení reklamace, který Spotřebitel považuje za přijatelný.
 3. Na vyřízení opravného prostředku má právní oddělení Poskytovatele 30 dní od jeho podání; rozhodnutí právního oddělení je konečné.

V. Řešení spotřebitelských sporů

Pro řešení spotřebitelských sporů je dle ustanovení § 20e písm. d) ZOS příslušným subjektem Česká obchodní inspekce.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád je účinný od 1. 10. 2022.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo tento Reklamační řád jednostranně měnit.
 3. V případě rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi rozhoduje verze česká.