Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele webové stránky a dalších s tím souvisejících služeb (dále jen „Provozovatel“ či „Poskytovatel“) Amateri.com (dále jen „Amateri.com“) a jejích uživatelů (dále jen „Uživatel“). Uživatelem se rozumí osoba, která si prohlíží, komentuje či jinak konzumuje obsah Amateri.com (dále jen „Obsah“).
 2. Amateri.com je zaměřen na zprostředkování a poskytování Obsahu s erotickou tematikou určeného pro dospělé osoby.
 3. Užíváním Amateri.com Uživatel souhlasí s těmito VOP v platném znění, a zároveň potvrzuje, že je dospělý a svéprávný. V případě, že Uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí nebo je nesplňuje, nemůže Amateri.com navštěvovat.

II. Obsah a jeho využívání

 1. Obsahem se rozumí text, vizuální, audiovizuální, grafický, fotografický či jiný obdobný obsah, který lze stáhnout, předat, přeposlat či upravit ve smysly vnímatelné podobě.
 2. Uživatel je srozuměn s tím, že využívání některých služeb na Amateri.com je zpoplatněno.
 3. Je výslovně zakázáno nahrávat či odkazovat na Obsah, který zachycuje či podněcuje následující aktivity: pohlavní styk se zvířetem, dětská pornografie, znásilnění/sexuální styk bez souhlasu účastníků, extrémní násilí, (z)mrzačení, sekání na kusy (těla), koprofilie (ukájení exkrementy), menstruace, defekace či zvracení.
 4. Zodpovědnost za nezávadnost zveřejněného Obsahu nese jeho autor.
 5. Autor poskytuje zveřejněním svého Obsahu na Amateri.com Poskytovateli časově a geograficky neomezenou bezplatnou licenci. Využívat Amateri.com a jeho Obsah k výdělečné činnosti lze jen na základě povolení Poskytovatele či jím pověřené osoby.
 6. V případě porušení ujednání o Obsahu budou příslušná práva vymáhána soudně.

III. Registrace na Amateri.com

 1. Registrace na Amateri.com lze dosáhnout
  1. zadáním kombinace své vlastní platné e-mailové adresy a hesla dle vlastní volby, nebo
  2. prostřednictvím svého účtu na vybraných sociálních sítích.
 2. Registrovat se může jen takový Uživatel, který
  1. je dospělý (ve věku 18 nebo 21 let, dle zákonů dané země),
  2. je svéprávný,
  3. respektuje ostatní Uživatele a
  4. dodržuje zákony země, ve které je Amateri.com provozován.
 3. Registrací získává Uživatel status registrovaného uživatele (dále jen „Registrovaný uživatel“), a přístup ke svému uživatelskému účtu (dále jen „Registrovaný účet“ či „Účet“).

IV. Registrovaný účet

 1. Registrovaný účet je zdarma.
 2. Na Registrovaný účet není právní nárok.
 3. Každý Uživatel může mít pouze jeden Registrovaný účet.
 4. Registrovaný uživatel může kdykoli svůj Registrovaný účet zrušit, a to i bez nutnosti udání důvodu.
 5. Provozovatel může Registrovanému uživateli Registrovaný účet kdykoli smazat, a to i bez nutnosti udání důvodu.
 6. I po zrušení účtu je Registrovaný uživatel nadále právně odpovědný za své jednání v době, kdy účet užíval.
 7. Registrovaný uživatel je povinen neposkytovat přístupové údaje ke svému účtu neoprávněným osobám.
 8. Každý Registrovaný uživatel může po splnění podmínek svůj Registrovaný účet vylepšit na ověřený účet (dále jen „Ověřený účet“).
 9. V případě, že Registrovaný uživatel využije své právo na výmaz své e-mailové adresy na Amateri.com dle čl. VI Zásad ochrany osobních údajů, dojde zároveň i k nevratnému smazání celého účtu, neboť e-mailová adresa je údajem nezbytným k registraci uživatele na Amateri.com.
 10. V případě, že se Uživatel do svého účtu nepřihlásí po dobu 6 měsíců, bude účet automaticky smazán, a to bez možnosti jeho opětovného obnovení.
 11. V případě, že Uživatel zruší svůj účet nebo zadá pokyn k jeho výmazu z databáze Amateri.com, účet bude v deaktivované podobě existovat po dobu 6 měsíců od zrušení, a to pro případ, že Uživatel od svého záměru v průběhu této lhůty ustoupí.
 12. Uživatel svou registrací na Amateri.com bere na vědomí, že účet z technických a právních důvodů nelze nenávratně smazat neprodleně po zadání příkazu ze strany Uživatele.
 13. Smazání účtu nemá právní důsledky na licenci k Obsahu poskytnutou Uživatelem a nahraný Obsah.

V. Ověřený účet

 1. Ověřený účet je takový Registrovaný účet, který byl ověřen
  1. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím fotografie, a/nebo
  2. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím telefonního čísla, a/nebo
  3. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím bankovní identity a/nebo
  4. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím osobního dokladu.
 2. Ověření prostřednictvím fotografie vyžaduje, aby Registrovaný uživatel
  1. napsal na kus papíru aktuální datum, adresu Amateri.com.com a přezdívku, pod kterou je registrován na Amateri.com,
  2. s tímto kusem papíru drženým viditelně a čitelně v rukou se následně vyfotil a
  3. výslednou fotografii nahrál na Amateri.com do svého Registrovaného účtu.
 3. Ověření prostřednictvím telefonního čísla vyžaduje, aby Registrovaný uživatel
  1. vyplnil na příslušném místě na Amateri.com své vlastní platné telefonní číslo,
  2. přičemž následně obdrží kontrolní SMS kód a
  3. tento kód vepíše do příslušného pole na Amateri.com.
 4. Ověření prostřednictvím bankovní identity vyžaduje, aby Registrovaný uživatel potvrdil svou identitu přes internetové bankovnictví banky, v níž má účet, a která zároveň bankovní identitu podporuje. Aktuální seznam tuzemských bank podporujících bankovní identitu je k dispozici zde.
 5. Ověření prostřednictvím osobního dokladu vyžaduje, aby Registrovaný uživatel nahrál svůj osobní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) do příslušného formuláře ve svém uživatelském profilu.
 6. Ověřením získává Registrovaný uživatel status Ověřeného uživatele (dále jen „Ověřený uživatel“).
 7. Ověřený uživatel má možnost získávat kredity za svůj nahraný Obsah v rámci kreditového systému Amateri.com (dále jen „Kreditový systém“).
 8. Status Ověřeného uživatele zůstává uživateli i v případě, kdy zadá pokyn ke smazání svého telefonního čísla dle čl. VI Zásad ochrany osobních údajů.
 9. Na ověření nemá Uživatel právní nárok. Ověření může Poskytovatel a jeho zaměstnanci odmítnout, zamítnout nebo přijmout s výhradou, přičemž v takovém případě bude Uživatel vyzván k nápravě spočívající například v předložení dalších dokumentů.

VI. Kreditový systém

 1. Kreditový systém je interním systémem Amateri.com, v jehož rámci může Uživatel získat kredity.
 2. Kredity může Uživatel získat
  1. koupí prostřednictvím některé z platebních metod na Amateri.com poskytovaných třetími stranami (dále jen „Třetí strany“),
  2. darem od jiného uživatele,
  3. jako odměnu od Provozovatele,
  4. prostřednictvím vlastního Obsahu.
 3. Získané kredity může Uživatel
  1. uplatnit na zpřístupnění jím vybraného Obsahu na Amateri.com,
  2. darovat jinému Uživateli,
  3. využít k zakoupení VIP členství,
  4. využít k topování inzerátu.
 4. Darování kreditů dle odst. 2.2. je na straně dárce zpoplatněno dle aktuální nabídky Poskytovatele.
 5. Transakce v rámci Kreditového systému se řídí podle aktuální nabídky Poskytovatele.
 6. Nákupem kreditů dochází k uzavření kupní smlouvy dle zákona. Smlouva o koupi kreditů je uzavřena akceptací nabídky a následným uhrazením kupní ceny způsobem popsaným v podmínkách Provozovatele.
 7. Platnost kreditů je 24 měsíců od jejich nabytí.

VII. VIP účet

 1. VIP účtem se rozumí takový Registrovaný účet, který byl na základě aktivace vylepšen na vyšší stupeň exkluzivity (dále jen „VIP účet“).
 2. VIP účet lze získat
  1. jednorázovou platbou ze strany Registrovaného uživatele, nebo
  2. opakovanou platbou ze strany Registrovaného uživatele s možností automatického prodloužení, nebo
  3. darem od jiného Registrovaného uživatele, nebo
  4. výměnou za kredity Registrovaného uživatele po splnění podmínek.
 3. Aktivací VIP účtu se Registrovaný uživatel stává VIP uživatelem (dále jen „VIP uživatel“).

VIII. Placená spolupráce

 1. Placenou spoluprací se rozumí poskytování fotografických, vizuálních, audiovizuálních a dalších služeb určených pro dospělé ze strany modela či modelky (dále jen „Model“) uživatelům na Amateri.com prostřednictvím webu nebo aplikace Amateri.com, které provozuje Provozovatel, a to za úplatu (dále jen „Placená spolupráce“).
 2. Placenou spolupráci lze navázat jen s Ověřeným uživatelem, který ke svému ověření využil bankovní identitu nebo osobní doklad dle čl. V odst. 4 nebo odst. 5 VOP.
 3. Model výslovně prohlašuje, že
  1. je plně svéprávný a zletilý, starší 18 nebo 21 let dle zákonů své země,
  2. je podnikající fyzickou osobou dle příslušných právních předpisů,
  3. svou činnost provozuje nezávisle a bez vlivu Provozovatele,
  4. si je plně vědom právních následků svého jednání,
  5. bude dodržovat tyto VOP a příslušné právní předpisy.
 4. Model bude za svou činnost odměňován ve formě kreditů od jednotlivých uživatelů, kteří si jeho obsah za kredity zakoupí; tyto kredity si může Model posléze dle pravidel Provozovatele nechat Provozovatelem vyplatit ve formě finančních prostředků.
 5. Provozovatel se zavazuje poskytnout Modelovi prostor na Amateri.com k realizaci jeho činnosti, přičemž za poskytování prostoru na Amateri.com bude Poskytovatel Modelovi strhávat část získaných kreditů od uživatelů jakožto provizi.
 6. Model se zavazuje dodržovat čl. II těchto VOP týkající se přípustného obsahu a bere na vědomí, že v případě porušení těchto pravidel může dojít ke smazání jeho účtu bez nároku na odměnu.

IX. Záruka Poskytovatele

 1. Poskytovatel neručí za nezávadnost Obsahu.
 2. V případě nedostupnosti zaplacené služby po dobu delší než 24 hodin poskytne Poskytovatel Uživateli kompenzaci ve formě kreditů.
 3. V případě nespokojenosti s užíváním některé ze zpoplatněných služeb může Uživatel požádat rovněž o vrácení peněz.
 4. Vrácení peněz podléhá individuálnímu posouzení Poskytovatele.
 5. Na vrácení peněz není právní nárok.

X. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel, jakožto i jím pověřená osoba, si vyhrazuje právo monitorovat účty, chování Uživatelů i Obsah za účelem zajištění bezpečnosti na Amateri.com.
 2. V případě, že Poskytovatel nebo jím pověřená osoba zjistí porušování pravidel zde uvedených, může účet bez uvedení důvodu pozastavit, zablokovat či zcela smazat.
 3. V případě pochybností o identitě uživatele si Poskytovatel může vyžádat předložení osobních dokladů uživatele, a to i tehdy, jedná-li se o Registrovaný účet bez vyššího stupně zabezpečení.
 4. O Obsahu Amateri.com a zveřejnění nebo nezveřejnění Obsahu rozhoduje výhradně Poskytovatel či jím pověřená osoba.
 5. V případě, že Uživatel zadá při registraci neplatný e-mail, vyhrazuje si Poskytovatel právo takto vytvořený Účet zcela smazat.
 6. Registrací na Amateri.com uděluje Uživatel svůj souhlas se zasíláním obchodních a informačních sdělení ze strany Poskytovatele. Svůj souhlas může Uživatel kdykoli odvolat.
 7. Součástí poskytovaných služeb na Amateri.com je i personalizace obsahu a reklamy na základě uživatelského chování na Amateri.com, a zasílání sdělení a informací o službách Poskytovatele.
 8. Poskytovatel je povinen hlásit podezřelé či jinak závadné chování uživatelů příslušným orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky, a to i bez předchozího upozornění.

XI. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel má právo v kterémkoli okamžiku smazat svůj nahraný Obsah.
 2. Uživatel je povinen respektovat a dodržovat pravidla Amateri.com a zákony České republiky; Uživatel je zejména povinen
  1. nenabízet, neposkytovat a nepřijímat sexuální služby za úplatu ve smyslu § 189 (Kuplířství) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“);
  2. nenahrávat, nešířit či jinak nepropagovat takový Obsah, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, ve smyslu § 191 TZ;
  3. nenabízet, neposkytovat a nepřijímat takové látky, která jsou dle aktuálně platného a účinného nařízení vlády považovány za ilegální ve smyslu § 287 TZ;
  4. nešířit či jinak nezpůsobovat šíření takových nemocí, které jsou dle aktuálně platného a účinného nařízení vlády považovány za nebezpečné a nakažlivé, a to ve smyslu § 152 TZ, a to i z nedbalosti dle § 153 TZ;
  5. neotevírat ani neklikat na podezřelé či jinak závadné hypertextové odkazy, které uživatel obdrží v jakékoli formě od ostatních uživatelů;
  6. hlásit podezřelé či jinak závadné chování ostatních uživatelů Amateri.com v souladu s těmito podmínkami.
 3. Je důrazně doporučeno Provozovatelem, aby Uživatel neposílal peníze neznámým osobám a na výzvy k takovému jednání nereagoval.
 4. V případě porušení těchto podmínek má Provozovatel právo účet pozastavit či zcela smazat.
 5. Dojde-li následkem porušení těchto podmínek ke smazání nebo pozastavení účtu, dotyčný Uživatel nemá právo na výplatu či jinou náhradu kreditů ve svém uživatelském účtu, ani na kompenzaci dalších případných předplacených služeb (například VIP členství).

XII. Další ujednání

 1. Nahráním obsahu na Amateri.com poskytuje Registrovaný uživatel Poskytovateli výhradní, bezúplatnou, časově a místně neomezenou licenci k nahranému Obsahu.
 2. Poplatky za služby na Amateri.com se řídí aktuálně platným ceníkem Poskytovatele.
 3. Každý Uživatel Amateri.com je oprávněn využívat Obsah Amateri.com pouze k osobním účelům.
 4. Kopírování či šíření Obsahu bez souhlasu Poskytovatele je zakázáno.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP doplnit o další pravidla upravující zejména podmínky nahrávání Obsahu a chování na Amateri.com.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu nahrávaného Obsahu.
 7. Právní vztahy vzniklé z užívání Amateri.com se řídí rozhodným právem České republiky.

XIII. Provozující osoby, Třetí strany a zásady zpracování osobních údajů

 1. Provozovatelem a vlastníkem serveru je Deka International LLC, 280 Madison Ave, Suite 912, 100 16 New York, Spojené státy americké.
 2. Amateri.com je po technické stránce zajišťován společností ScrumWorks s.r.o., se sídlem Těšínská 9, Hrdějovice, IČO: 261 11 161.
 3. Třetími stranami se rozumí poskytovatelé platebních nástrojů a služeb na Amateri.com.
 4. Zásady zpracování osobních údajů a předávání informací Třetím stranám jsou obsaženy na stránce Zásady ochrany soukromí. Užíváním Amateri.com a využíváním jeho Obsahu bere Uživatel tyto zásady na vědomí.

XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. října 2021.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně měnit.
 3. Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky.
 4. V případě rozporu mezi anglickou a českou verzí těchto VOP má přednost česká verze.