Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele webové stránky a dalších s tím souvisejících služeb (dále jen „Provozovatel“ či „Poskytovatel“) Amateri.com (dále jen „Amateri.com“) a jejích uživatelů (dále jen „Uživatel“). Uživatelem se rozumí osoba, která si prohlíží, komentuje či jinak konzumuje obsah Amateri.com (dále jen „Obsah“).
 2. Amateri.com je zaměřen na poskytování Obsahu s erotickou tematikou určeného pro dospělé osoby.
 3. Užíváním Amateri.com Uživatel souhlasí s těmito VOP v platném znění, a zároveň potvrzuje, že je dospělý a svéprávný. V případě, že Uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí nebo je nesplňuje, nemůže Amateri.com navštěvovat.
 4. Uživatel není oprávněn poskytovat jakékoliv služby napřímo jiným uživatelům. Smluvní vztahy s jednotlivými uživateli uzavírá vždy jen Provozovatel.

II. Obsah a jeho využívání

 1. Obsahem se rozumí text, vizuální, audiovizuální, grafický, fotografický či jiný obdobný obsah, který lze stáhnout, předat, přeposlat či upravit ve smysly vnímatelné podobě.
 2. Uživatel je srozuměn s tím, že využívání některých služeb na Amateri.com je zpoplatněno.
 3. Je výslovně zakázáno nahrávat či odkazovat na Obsah, který zachycuje či podněcuje následující aktivity: pohlavní styk se zvířetem, incest, dětská pornografie, adult babies (předstírání dítěte v jakékoli formě), krev a jakékoliv náznaky krve, znásilnění/sexuální styk bez souhlasu účastníků, extrémní násilí, (z)mrzačení, sekání na kusy (těla), koprofilie (ukájení exkrementy), menstruace, defekace či zvracení.
 4. Odpovědnost za nezávadnost zveřejněného Obsahu nese jeho autor.
 5. Autor poskytuje zveřejněním svého Obsahu na Amateri.com Poskytovateli časově a geograficky neomezenou bezplatnou licenci. Využívat Amateri.com a jeho Obsah k výdělečné činnosti lze jen na základě povolení Poskytovatele či jím pověřené osoby.
 6. V případě porušení ujednání o Obsahu budou příslušná práva vymáhána soudně.
 7. Poskytovatel v žádném případě negarantuje funkčnost veškerých prvků z webu na mobilní aplikaci; nefunkčnost mobilní aplikace není důvodem pro reklamaci.

III. Registrace na Amateri.com

 1. Registrace na Amateri.com lze dosáhnout
  1. zadáním kombinace své vlastní platné e-mailové adresy a hesla dle vlastní volby, nebo
  2. prostřednictvím svého účtu na vybraných sociálních sítích.
 2. Registrovat se může jen takový Uživatel, který
  1. je dospělý (ve věku 18 nebo 21 let, dle zákonů dané země),
  2. je svéprávný,
  3. respektuje ostatní Uživatele a
  4. dodržuje zákony země, ve které je Amateri.com provozován.
 3. Registrací získává Uživatel status registrovaného uživatele (dále jen „Registrovaný uživatel“), a přístup ke svému uživatelskému účtu (dále jen „Registrovaný účet“ či „Účet“).

IV. Registrovaný účet

 1. Registrovaný účet je zdarma.
 2. Na Registrovaný účet není právní nárok.
 3. Každý Uživatel může mít pouze jeden Registrovaný účet.
 4. Opakovaná registrace účtu za účelem obcházení pravidel, vyvolávání konfliktů, msty nebo řešení předchozí nastalé situace, která nebyla vyřešena ve prospěch daného uživatele, je považována za závažné porušení pravidel vedoucí k blokaci registračních údajů daného uživatele.
 5. Údaje do Registrovaného účtu zadává Registrovaný uživatel na základě předchozího vlastního uvážení, a stejně tak zadané údaje i maže; registrací na Amateri.com uživatel bere na vědomí, že provozovatel z bezpečnostně-právních důvodů zásadně nezasahuje do zadaných údajů ani tyto nemaže, a to ani na základě výzvy daného uživatele vůči provozovateli Amateri.com.
 6. Změna údajů o pohlaví Registrovaného uživatele je zvláštním typem informace, která může vyžadovat dodatečné ověření uživatele; provozovatel si ověření po uživateli vyžádá zejména tehdy, vzbuzuje-li taková změna vzhledem k okolnostem pochybnosti o identitě uživatele a s tím spojená bezpečnostní rizika.
 7. Registrovaný uživatel může kdykoli svůj Registrovaný účet zrušit, a to i bez nutnosti udání důvodu.
 8. Účet lze zrušit jen prostřednictvím uživatelského účtu, přičemž ke zrušení účtu je třeba zadat platnou kombinaci uživatelského jména a hesla; uživatel následně zrušení potvrdí prostřednictvím odkazu zaslaného na registrační e-mail vázaný na daný uživatelský účet.
 9. V případě, že uživatel nemá aktivní a funkční e-mailovou adresu, nelze uživatelský účet z bezpečnostních důvodů zrušit, a to ani výzvou vůči provozovateli Amateri.com.
 10. Zapomenuté či jinak ztracené přístupové údaje k účtu lze z bezpečnostních důvodů obnovit jen zadáním platného e-mailu vázaného na daný uživatelský účet.
 11. Provozovatel může Registrovanému uživateli Registrovaný účet kdykoli smazat, a to i bez nutnosti udání důvodu.
 12. I po zrušení účtu je Registrovaný uživatel nadále právně odpovědný za své jednání v době, kdy účet užíval.
 13. Registrovaný uživatel je povinen neposkytovat přístupové údaje ke svému účtu neoprávněným osobám.
 14. Každý Registrovaný uživatel může po splnění podmínek svůj Registrovaný účet vylepšit na ověřený účet (dále jen „Ověřený účet“).
 15. V případě, že Registrovaný uživatel využije své právo na výmaz své e-mailové adresy na Amateri.com dle čl. VI Zásad ochrany osobních údajů, dojde zároveň i k nevratnému smazání celého účtu, neboť e-mailová adresa je údajem nezbytným k registraci uživatele na Amateri.com.
 16. V případě, že se Uživatel do svého účtu nepřihlásí po dobu 6 měsíců, bude účet automaticky smazán, a to bez možnosti jeho opětovného obnovení.
 17. V případě, že Uživatel zruší svůj účet nebo zadá pokyn k jeho výmazu z databáze Amateri.com, účet bude v deaktivované podobě existovat po dobu 6 měsíců od zrušení, a to pro případ, že Uživatel od svého záměru v průběhu této lhůty ustoupí.
 18. Uživatel svou registrací na Amateri.com bere na vědomí, že účet z technických a právních důvodů nelze nenávratně smazat neprodleně po zadání příkazu ze strany Uživatele.
 19. Smazání účtu nemá právní důsledky na licenci k Obsahu poskytnutou Uživatelem a nahraný Obsah.

V. Ověřený účet

 1. Ověřený účet je takový Registrovaný účet, který byl ověřen
  1. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím fotografie, a/nebo
  2. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím telefonního čísla, a/nebo
  3. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím bankovní identity a/nebo
  4. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím osobního dokladu.
 2. Ověření prostřednictvím fotografie vyžaduje, aby Registrovaný uživatel
  1. napsal na kus papíru aktuální datum, adresu Amateri.com a přezdívku, pod kterou je registrován na Amateri.com,
  2. s tímto kusem papíru drženým viditelně a čitelně v rukou se následně vyfotil a
  3. výslednou fotografii nahrál na Amateri.com do svého Registrovaného účtu,
  4. přičemž je nezbytně nutné, aby na fotografii byl zřetelně vidět obličej uživatele, popřípadě uživatelů, jedná-li se o skupinový účet.
 3. Ověření prostřednictvím telefonního čísla vyžaduje, aby Registrovaný uživatel
  1. vyplnil na příslušném místě na Amateri.com své vlastní platné telefonní číslo,
  2. přičemž následně obdrží kontrolní SMS kód a
  3. tento kód vepíše do příslušného pole na Amateri.com.
 4. Ověření prostřednictvím bankovní identity vyžaduje, aby Registrovaný uživatel potvrdil svou identitu přes internetové bankovnictví banky, v níž má účet, a která zároveň bankovní identitu podporuje. Aktuální seznam tuzemských bank podporujících bankovní identitu je k dispozici zde.
 5. Ověření prostřednictvím osobního dokladu vyžaduje, aby Registrovaný uživatel nahrál svůj osobní doklad (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státní autoritou) do příslušného formuláře ve svém uživatelském profilu.
 6. Ověřením získává Registrovaný uživatel status Ověřeného uživatele (dále jen „Ověřený uživatel“).
 7. Ověřený uživatel má možnost získávat kredity za svůj nahraný Obsah v rámci kreditového systému Amateri.com (dále jen „Kreditový systém“).
 8. Status Ověřeného uživatele zůstává uživateli i v případě, kdy zadá pokyn ke smazání svého telefonního čísla dle čl. VI Zásad ochrany osobních údajů.
 9. Na ověření nemá Uživatel právní nárok. Ověření může Poskytovatel a jeho zaměstnanci odmítnout, zamítnout nebo přijmout s výhradou, přičemž v takovém případě bude Uživatel vyzván k nápravě spočívající například v předložení dalších dokumentů.
 10. Fotografie využívaná k ověření k účtu zásadně nesmí být nikterak upravována.
 11. Jednou ověřený účet nelze změnit na neověřený.

VI. Kreditový systém

 1. Kreditový systém je interním systémem Amateri.com. Jakákoliv platba provedená přes kreditový systém se považuje za platbu provedenou Provozovateli nebo Provozovatelem.
 2. Získávání, převádění (darování), uplatňování, platnost a další pravidla kreditů upravují Pravidla kreditového systému.
 3. Vyplácení kreditů ve formě finančních prostředků upravují Podmínky vyplácení finančních prostředků.

VII. VIP členství

 1. VIP členstvím se rozumí takový Registrovaný účet, který byl na základě aktivace vylepšen na vyšší stupeň exkluzivity.
 2. Pravidla VIP členství a jeho užívání upravuje samostatný dokument Podmínky VIP členství.

VIII. Pravidla pro tvůrce

 1. Tvůrcem je uživatel, kterého takto označí Poskytovatel a který je oprávněn získávat za svůj obsah od Poskytovatele odměnu ve formě kreditů.
 2. Pravidla pro tvůrce upravuje samostatný dokument Pravidla pro tvůrce.

IX. Záruka Poskytovatele

 1. Poskytovatel neručí za nezávadnost Obsahu.
 2. V případě nedostupnosti zaplacené služby po dobu delší než 24 hodin poskytne Poskytovatel Uživateli kompenzaci ve formě kreditů.
 3. V případě nespokojenosti s užíváním některé ze zpoplatněných služeb může Uživatel požádat rovněž o vrácení peněz.
 4. Vrácení peněz podléhá individuálnímu posouzení Poskytovatele.
 5. Na vrácení peněz není právní nárok.

X. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel, jakožto i jím pověřená osoba, si vyhrazuje právo monitorovat účty, chování Uživatelů i Obsah za účelem zajištění bezpečnosti na Amateri.com.
 2. V případě, že Poskytovatel nebo jím pověřená osoba zjistí porušování pravidel zde uvedených, může účet bez uvedení důvodu pozastavit, zablokovat či zcela smazat.
 3. Provozovatel není povinen informovat uživatele o důvodech smazaní uživatelského účtu, není-li řečeno jinak.
 4. Provozovatel má právo dle vlastního uvážení dále nereagovat na výzvu uživatele, který předchozí řešení nastalé situace nepřijal či s ním nesouhlasí.
 5. Provozovatel má právo si kdykoli vyžádat ověření Registrovaného uživatele prostřednictvím osobního průkazu či jiného identifikačního prostředku, a to v zájmu zajištění bezpečnosti a v souladu se zákonem; v případě, že uživatel na výzvu provozovatele nereaguje či výzvě nevyhoví, může být účet uživatele bez dalšího omezen nebo nenávratně smazán; v zájmu každého uživatele je, aby svůj účet z bezpečnostních důvodů ověřil.
 6. O Obsahu Amateri.com a zveřejnění nebo nezveřejnění Obsahu rozhoduje výhradně Poskytovatel či jím pověřená osoba.
 7. V případě, že Uživatel zadá při registraci neplatný e-mail, vyhrazuje si Poskytovatel právo takto vytvořený Účet zcela smazat.
 8. Registrací na Amateri.com uděluje Uživatel svůj souhlas se zasíláním obchodních a informačních sdělení ze strany Poskytovatele. Svůj souhlas může Uživatel kdykoli odvolat.
 9. Součástí poskytovaných služeb na Amateri.com je i personalizace obsahu a reklamy na základě uživatelského chování na Amateri.com, a zasílání sdělení a informací o službách Poskytovatele.
 10. Poskytovatel je povinen hlásit podezřelé či jinak závadné chování uživatelů příslušným orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky, a to i bez předchozího upozornění.

XI. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel má právo v kterémkoli okamžiku smazat svůj nahraný Obsah.
 2. Uživatel je povinen respektovat a dodržovat pravidla Amateri.com a zákony České republiky; Uživatel je zejména povinen
  1. nenabízet, neposkytovat a nepřijímat sexuální služby za úplatu ve smyslu § 189 (Kuplířství) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“);
  2. nenahrávat, nešířit či jinak nepropagovat takový Obsah, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, ve smyslu § 191 TZ;
  3. nenabízet, neposkytovat a nepřijímat takové látky, která jsou dle aktuálně platného a účinného nařízení vlády považovány za ilegální ve smyslu § 287 TZ, a to přímo i nepřímo, prostřednictvím kteréhokoli obsahu na Amateri.com včetně osobního popisku nebo přezdívky;
  4. nešířit či jinak nezpůsobovat šíření takových nemocí, které jsou dle aktuálně platného a účinného nařízení vlády považovány za nebezpečné a nakažlivé, a to ve smyslu § 152 TZ, a to i z nedbalosti dle § 153 TZ;
  5. neotevírat ani neklikat na podezřelé či jinak závadné hypertextové odkazy, které uživatel obdrží v jakékoli formě od ostatních uživatelů;
  6. hlásit podezřelé či jinak závadné chování ostatních uživatelů Amateri.com v souladu s těmito podmínkami.
 3. Uživatel má povinnost uvádět o sobě pravdivé a nikoli zavádějící či nepravdivé informace, a to zejména, nikoli však výlučně o svém původu.
 4. Je striktně zakázáno posílání nebo vyžadování peněz mezi uživateli.
 5. V případě porušení těchto podmínek má Provozovatel právo účet pozastavit či zcela smazat.
 6. Dojde-li následkem porušení těchto podmínek ke smazání nebo pozastavení účtu, dotyčný Uživatel nemá právo na výplatu či jinou náhradu kreditů ve svém uživatelském účtu, ani na kompenzaci dalších případných předplacených služeb (například VIP členství).
 7. Uživatel využívající ke svému připojení VPN nebo jinou službu zakrývající zemi původu, IP adresu nebo jiné přístupové údaje nemá nárok na kompenzaci v případě, že používáním takové služby dojde k nefunkčnosti některých prvků Amateri.com.

XII. Další ujednání

 1. Nahráním obsahu na Amateri.com poskytuje Registrovaný uživatel Poskytovateli výhradní, bezúplatnou, sublicencovatelnou, převoditelnou a námi přenositelnou, časově a místně neomezenou licenci k nahranému Obsahu.
 2. Poplatky za služby na Amateri.com se řídí aktuálně platným ceníkem Poskytovatele.
 3. Každý Uživatel Amateri.com je oprávněn využívat Obsah Amateri.com pouze k osobním účelům.
 4. Kopírování či šíření Obsahu bez souhlasu Poskytovatele je zakázáno.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP doplnit o další pravidla upravující zejména podmínky nahrávání Obsahu a chování na Amateri.com.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu nahrávaného Obsahu.
 7. Právní vztahy vzniklé z užívání Amateri.com se řídí rozhodným právem České republiky.
 8. Reklamace služeb poskytovaných na Amateri.com se řídí Reklamačním řádem.
 9. Poskytovatel v žádném případě nenese odpovědnost za osobní setkání mezi uživateli a případné následky z takového setkání plynoucí; poskytovatel není jakkoliv odpovědný za organizaci takových setkání.

XIII. Provozující osoby, Třetí strany a zásady zpracování osobních údajů

 1. Provozovatelem a vlastníkem serveru je Deka International LLC, 280 Madison Ave, Suite 912, 100 16 New York, Spojené státy americké.
 2. Amateri.com je po technické stránce zajišťován společností ScrumWorks s.r.o., se sídlem Těšínská 9, Hrdějovice, IČO: 261 11 161.
 3. Třetími stranami se rozumí poskytovatelé platebních nástrojů a služeb na Amateri.com.
 4. Zásady zpracování osobních údajů a předávání informací Třetím stranám jsou obsaženy na stránce Zásady ochrany soukromí. Užíváním Amateri.com a využíváním jeho Obsahu bere Uživatel tyto zásady na vědomí.
 5. Amateri.com podporuje proces stížností, který umožňuje nahlásit takový Obsah, který může být nezákonný nebo jinak porušuje pravidla Visa a Mastercard. Jakákoliv stížnost bude vyřízena do sedmi (7) pracovních dnů. V případě, že existují důkazy o nezákonném Obsahu, přistoupí Provozovatel k jeho okamžitému odstranění.

XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2024.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně měnit.
 3. Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky.
 4. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi těchto VOP má přednost česká verze.