Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Tyto zásady ochrany soukromí a osobních údajů (dále jen „Zásady“) upravují ochranu soukromí uživatelů Amateri.com.com (dále jen „Amateri“) a nakládání s osobními údaji uživatelů.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, která přistupuje k Amateri.com (dále jen „Uživatel“ či „Uživatelé“).
 3. Tyto Zásady jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „Nařízení“).

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Tyto Zásady se vztahují na údaje, které provozovatel Amateri.com (dále jen „Správce“) shromažďuje o Uživatelích v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb Amateri.com.
 2. Jedná se zejména, nikoli však výlučně, o tyto kategorie osobních údajů:
  1. Údaje o chování na Amateri.com.
   Například pohyb uživatelů po webové stránce nebo doba strávená na stránce.
  2. Údaje o provedení platby na Amateri.com.
   Například platební údaje a identifikace plátce.
  3. Údaje o zařízení, ze kterého je přistupováno k Amateri.com.
   Například model hardware, verze operačního systému, jedinečný identifikátor zařízení.
  4. Údaje z protokolu serverů.
   Například IP adresa, informace o událostech na zařízení, soubory cookies.
  5. Údaje o poloze, a to výlučně v případě, kdy takové údaje poskytne sám uživatel.
   Například přednastavení lokality při registraci, předvyplnění filtrů či přednastavení časového pásma. K tomuto účelu využívá Správce pouze IP adresu zařízení, ze kterého je k Amateri.com přistupováno.
  6. Údaje, které jsou nezbytné k registraci na Amateri.com.
   Jedná se o kontaktní e-mailovou adresu, pohlaví, zemi a region.
  7. Údaje, které uživatel poskytuje dobrovolně.
   Například profilová fotografie, datum narození, výška, váha, barva očí, barva vlasů, telefonní číslo či Skype, sexuální orientace či profil očekávaného partnera.
  8. Údaje vyžadované k ověření identity uživatele.
   Jedná se zejména o telefonní číslo a fotografii uživatele sloužící k ověření autenticity uživatele.
  9. Údaje vyžadované k ověření věku uživatele.
   Jedná se o platný osobní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) vydaný správním orgánem dle národnosti uživatele.
  10. Soubory cookies.
   Jedná se o anonymizované údaje, které jsou nezbytné ke správnému fungování a optimalizaci webu.
  11. Údaje, které uživatel odesílá nebo nahrává společně s fotografií.
   Například u fotografií se může jednat o tzv. EXIF informace, které mohou obsahovat i citlivé údaje uživatele, pokud je před odesláním nebo nahráním nesmaže.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování údajů je
  1. poskytování služeb Amateri.com dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení,
  2. oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a
  3. ověření věku Uživatele jakožto splnění zákonné povinnosti Správce dle č. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány za těmito účely:
  1. Poskytování služby.
   Jedná se zejména o doručování obsahu Uživatelům.
  2. Poskytování zákaznické podpory registrovaným uživatelům.
   Kontaktní informace jsou využívány Správcem za účelem poskytování zákaznické podpory registrovaným Uživatelům.
  3. Personalizace obsahu a marketingu.
   Poskytnuté údaje jsou využívány k přizpůsobování zobrazovaného obsahu a navazující marketingové aktivity.
  4. Datová analytika.
   Správce využívá metriky jako například počet návštěvníků, počet zobrazení či demografické vzorce.
  5. Funkcionalita a bezpečnost.
   Údaje jsou využívány k tomu, aby Správce zajistil správné a bezpečné fungování Amateri.com, a aby byl schopen reagovat na případné ilegální aktivity či porušení autorských práv.
  6. Compliance.
   Správce může využít osobní údaje k tomu, aby vynutil obchodní podmínky a práva a povinnosti z nich plynoucí.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. po dobu nezbytnou k poskytování služeb na Amateri.com,
  2. po dobu platnosti registrace Uživatele,
  3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů uvedené v odst. 1 Správce osobní údaje vymaže.

V. Předávání shromažďovaných údajů

 1. Některé shromažďované údaje mohou být předány dalším subjektům, jedná se o tyto případy:
  1. Veřejnost. Neoznačí-li uživatel svůj nahrávaný obsah jako neveřejný, je každý nahrávaný obsah považován za veřejný a zveřejnitelný.
  2. Poskytovatelé služeb. Jedná se zejména a platební instituce, a to za účelem ověření a identifikace plátce.
  3. Právní nástupci. Správce může poskytnout shromažďované údaje právnímu nástupci společnosti provozující Amateri.com, nebo v případě, kdy se společnost rozdělí nebo částečně nebo zcela zanikne.
  4. Ochrana práv. Správce poskytne údaje o Uživatelích za účelem uspokojení práv, zabránění ilegální aktivitě či vyšetřování orgánů činných v trestním řízení.
 2. Zpracovatelem osobních údajů je výhradně Správce.

VI. Práva subjektů údajů

 1. Uživatelé mají zejména, nikoli však výlučně, následující práva:
  1. Právo na přístup ke shromažďovaným údajům (čl. 15 Nařízení).
  2. Právo na opravu shromažďovaných údajů (čl. 16 Nařízení).
  3. Právo na výmaz shromažďovaných údajů (čl. 17 Nařízení).
  4. Právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 Nařízení).
  5. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení).
  6. Právo vznést námitku vůči zpracování údajů (čl. 21 Nařízení).
 2. Pro uplatnění zde nebo v Nařízení uvedených práv, změnu nastavení či vymazání účtu může Uživatel využít sekci Nastavení ve svém uživatelském účtu.
 3. V případě, že Uživatel uplatní své právo dle čl. 17 Nařízení na výmaz údajů nezbytných k registraci a identifikaci na Amateri.com, tj. e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo, dojde rovněž ke smazání uživatelského účtu k těmto údajům přiřazenému.
 4. V případě, že Uživatel uplatní své právo dle čl. 17 Nařízení, bere Uživatel na vědomí, že proces smazání trvá až 6 měsíců vzhledem k použitým algoritmům na webu a souvisejících aplikacích.

VII. Zpracovatel údajů a prohlášení Správce

 1. Správcem a zpracovatelem a údajů je společnost ScrumWorks s.r.o., IČO 261 11 161, se sídlem Hrdějovice, Těšínská 9, PSČ 373 61, kontaktní e-mail: info@amateri.com.
 2. Pověřenec nebyl určen v souladu s ustanovením čl. 37 Nařízení.
 3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům Uživatelů mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Užíváním webového prostředí Amateri.com stvrzuje Uživatel, že se seznámil s těmito Zásadami, a v celém rozsahu tyto Zásady přijímá.
 2. Není-li zde uvedeno jinak, řídí se tyto Zásady příslušnými ustanoveními Nařízení.
 3. Orgánem dozorujícím nad dodržováním ochrany osobních údajů a soukromí je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Tyto Zásady jsou účinné od 1. 10. 2022.