Podmínky vyplácení finančních prostředků na Amateri.com

(dále jen „PVP“)

I. Základní ustanovení

 1. Účelem těchto PVP je stanovit podmínky, za kterých může uživatel webu Amateri.com (dále jen „Amateri.com“) směnit získané kredity za finanční prostředky.
 2. Tyto PVP jsou jediným a úplným předpisem Amateri.com, který upravuje vyplácení finančních prostředků uživatelům.
 3. Zadáním požadavku na vyplacení kreditů ve formě finančních prostředků uživatel bezvýhradně souhlasí se zněním těchto PVP.

II. Podmínky vyplácení

 1. Uživatel, který na svém uživatelském účtu shromáždil alespoň 7350 kreditů, může požádat o jejich vyplacení.
 2. Předtím, než uživatel prostřednictvím svého uživatelského účtu požádá o vyplacení, musí
  • provést ověření svojí identity prostřednictvím občanského průkazu, pasu nebo jiného kvalifikovaného identifikačního prostředku,
  • uzavřít s poskytovatelem Amateri.com Licenční smlouvu k obsahu, který uživatel nahrál, nahrává či nahraje na server Amateri.com, a to i v případě, že žádný obsah nahrávat nehodlá,
  • odsouhlasit tyto PVP a Všeobecné obchodní podmínky a
  • vyplnit a odsouhlasit Prohlášení o účtu.
 3. Směnný poměr kreditů vůči českým korunám jakožto měně, ve které jsou kredity vypláceny, je ke dni účinnosti těchto PVP 7350 kreditů ku 500 Kč.

III. Prohlášení uživatele

 1. Uživatel, který úspěšně splní podmínky uvedené v těchto PVP zároveň prohlašuje, že
  • získané prostředky nevyužije protizákonně, tj. například na financování terorismu nebo organizovaného zločinu;
  • příjem z aktivity na Amateri.com včas a řádně přizná příslušným úřadům dle finančních a daňových zákonů své země, přičemž je srozuměn s tím, že provozovatel Amateri.com ani jeho zaměstnanci nejsou povinni uživatelovu zákonnou povinnost plnit za něj;
  • je si vědom následků, které mohou nastat případě, že tyto PVP, Všeobecné obchodní podmínky a příslušné právní předpisy poruší, ať již vědomě či nevědomě, úmyslně či neúmyslně, a to jak konáním, tak opomenutím.
 2. Uživatel dále prohlašuje, že
  • přesáhne-li jeho příjem z aktivit na Amateri za období posledních 12 měsíců částky 10.000 eur nebo ekvivalentu v českých korunách, a/nebo
  • bude-li uživateli vypláceno více než dvakrát v uplynulých 30 dnech,
  požádá uživatel o zápis do živnostenského nebo obchodního rejstříku v souladu s právními předpisy svojí země, přičemž úspěšný zápis následně uživatel doloží provozovateli Amateri.com výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku.
 3. Uživatel bere na vědomí, že při nesplnění požadavku v odst. 2 nemůže být uživateli vypláceno z Amateri.com do doby, než dojde ke splnění těchto požadavků.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto PVP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2022.
 2. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí je rozhodující verze česká.