Podmínky vyplácení finančních prostředků na Amateri.com

(dále jen „PVP“)

I. Základní ustanovení

 1. Účelem těchto PVP je stanovit podmínky, za kterých může uživatel webu Amateri.com (dále jen „Amateri.com“) směnit získané kredity za finanční prostředky.
 2. Tyto PVP jsou jediným a úplným předpisem Amateri.com, který upravuje vyplácení finančních prostředků uživatelům.
 3. Zadáním požadavku na vyplacení kreditů ve formě finančních prostředků uživatel bezvýhradně souhlasí se zněním těchto PVP.

II. Podmínky vyplácení

 1. Uživatel, který na svém uživatelském účtu shromáždil alespoň takový počet kreditů, který je uveden v aktuální nabídce na https://www.amateri.com/cs/penezenka/, může požádat o jejich vyplacení.
 2. Předtím, než uživatel prostřednictvím svého uživatelského účtu požádá o vyplacení, musí
  • provést ověření svojí identity prostřednictvím občanského průkazu, pasu nebo jiného kvalifikovaného identifikačního prostředku,
  • provést ověření své identity prostřednictvím fotografie (více v čl. V. odst. 2 VOP),
  • uzavřít s poskytovatelem Amateri.com Licenční smlouvu k obsahu, který uživatel nahrál, nahrává či nahraje na server Amateri.com, a to i v případě, že žádný obsah nahrávat nehodlá,
  • odsouhlasit tyto PVP a Všeobecné obchodní podmínky a
  • vyplnit a odsouhlasit Prohlášení o účtu.
 3. Směnný poměr kreditů je definován v okamžiku vyplácení, přičemž tento kurz je před provedením transakce uveden na https://www.amateri.com/cs/penezenka/.
 4. Finanční prostředky lze vyplatit jen na účet uživatele, který o vyplacení žádá, nikoli na účet třetí osoby.
 5. Je striktně zakázáno svévolné zneužívání kreditového systému, zejména nabíjení a vyplácení kreditů v rámci jednoho účtu.
 6. Uživatel, který využije praktiky uvedené předchozích odstavcích, může být ze strany provozovatele Amateri.com vyzván k podání vysvětlení a doložení rozhodných skutečností, a v případě, že takovým výzvám nedostojí, může být jeho účet pozastaven či zcela zrušen.
 7. Kredity jsou ve formě finančních prostředků vyplaceny do 7 dnů od zadání příkazu uživatelem, není-li uživateli řečeno jinak.
 8. Uživatel, který chce jakkoli změnit cílový bankovní účet určený k vyplácení, je povinen doložit vlastnictví daného účtu a důvod, pro který o změnu žádá, v opačném případě bude změna účtu zamítnuta.
 9. Na vyplacení kreditů ve formě finančních prostředků není právní nárok.
 10. Provozovatel Amateri.com a jím pověřené osoby mohou v kterémkoliv okamžiku zkoumat původ získaných kreditů uživatele, který o jejich vyplacení žádá, a v případě pochybností si vyžádat další informace, dokumenty nebo jiné důkazy svědčící ve prospěch daného uživatele; v případě, že uživatel takové výzvě nevyhoví, může být výplata kreditů v účtu daného uživatele dočasně nebo trvale zablokována.
 11. Výplata kreditů může být odepřena i v případě, kdy je v profilu daného uživatele detekována potenciálně škodlivá nebo jinak závadná aktivita.

III. Prohlášení uživatele

 1. Uživatel, který úspěšně splní podmínky uvedené v těchto PVP, zároveň prohlašuje, že
  • získané prostředky nevyužije protizákonně, tj. například na financování terorismu nebo organizovaného zločinu;
  • příjem z aktivity na Amateri.com včas a řádně přizná příslušným úřadům dle finančních a daňových zákonů své země, přičemž je srozuměn s tím, že provozovatel Amateri.com ani jeho zaměstnanci nejsou povinni uživatelovu zákonnou povinnost plnit za něj;
  • je si vědom následků, které mohou nastat případě, že tyto PVP, Všeobecné obchodní podmínky a příslušné právní předpisy poruší, ať již vědomě či nevědomě, úmyslně či neúmyslně, a to jak konáním, tak opomenutím.
 2. Uživatel dále prohlašuje, že
  • přesáhne-li jeho příjem z aktivit na Amateri za období posledních 12 měsíců částky 10.000 eur nebo ekvivalentu v českých korunách, a/nebo
  • bude-li uživateli vypláceno více než dvakrát v uplynulých 30 dnech,
  požádá uživatel o zápis do živnostenského nebo obchodního rejstříku v souladu s právními předpisy svojí země, přičemž úspěšný zápis následně uživatel doloží provozovateli Amateri.com výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku.
 3. Uživatel bere na vědomí, že při nesplnění požadavku v odst. 2 nemusíbýt uživateli vypláceno z Amateri.com do doby, než dojde ke splnění těchto požadavků.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto PVP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2023.
 2. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí je rozhodující verze česká.