Pravidla kreditového systému

(„PKS“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto PKS upravují pravidla nabývání, převádění a uplatňování kreditů na platformách Amateri.com (dále jen „Amateri.com“).
 2. Tyto PKS doplňují Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s ustanovením čl. VI odst. 1 VOP.
 3. Definice, názvy a odkazy v těchto pravidlech nespecifikované následují jejich význam dle VOP.

II. Definice

 1. Kreditem se rozumí předplacená předem nespecifikovaná služba na Amateri.com, k jejímuž čerpání dochází za současného snižování stavu kreditového konta držitele kreditů.
 2. Službou se rozumí jakákoli služba na Amateri.com, k jejímuž pořízení je zapotřebí kreditů.
 3. Virtuální peněženkou se rozumí takový uživatelský účet, na kterém je alespoň 1 kredit.
 4. Držitelem kreditů je uživatel, který má ve svém uživatelském kontě alespoň 1 kredit.
 5. Držitel kreditů je spotřebitelem pouze tehdy, zakoupí-li kredity sám na vlastní uživatelský účet a z vlastních prostředků, kdy ve smyslu § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“) uzavřel s poskytovatelem Amateri.com („Poskytovatel“) smlouvu o koupi kreditů.
 6. Smlouva ve smyslu odst. 5 je uzavřena v okamžiku, kdy nabyvatel kreditů akceptuje nabídku Poskytovatele zaplacením dané kupní ceny prostřednictvím některé z platebních metod poskytovaných třetími stranami.
 7. Třetí stranou se rozumí kvalifikovaný zprostředkovatel plateb dle aktuální nabídky Poskytovatele.

III. Nabývání kreditů

 1. Uživatel může nabýt kredity
  1. jejich koupí dle čl. II odst. 5,
  2. jejich získáním od jiného uživatele (darováním),
  3. jako odměnu nebo kompenzaci od Poskytovatele nebo
  4. prostřednictvím vlastního obsahu.
 2. Kurz kreditů vůči české koruně je vždy uveden u příslušné transakce.
 3. Za nabytí kreditů ve prospěch uživatele dle odst. 1 má Poskytovatel nárok na odměnu ve výši 20 % z hodnoty nabývaných kreditů, není-li při transakci řečeno jinak.
 4. Vzhledem k tomu, že uživatel je před koupí kreditů dostatečně informován o důsledcích takového jednání včetně možnosti vybrat požadované množství kreditů před jejich nabytím, neuplatní se ustanovení § 583 a násl. OZ o omylu.

IV. Převádění kreditů

 1. Držitel kreditů může své kredity darovat (převést) jinému uživateli; darovat lze minimálně 10 kreditů.
 2. Při převodu kreditů nedochází k přechodu práv a povinností spotřebitele z původního držitele kreditů na nabyvatele.
 3. Uživatel darující kredity jinému uživateli kredity daruje na základě vlastního rozhodnutí a zcela dobrovolně, nelze tedy důsledky takového vlastního jednání následně nárokovat po Provozovateli.
 4. Je zakázáno vyžadování záloh a plateb za nabízené virtuální služby na Amateri.com jinak než přes kreditový systém Amateri.com.
 5. Uživatel, který poruší ustanovení odst. 4, nemá právo se u Poskytovatele dovolávat neplatnosti takového vlastního jednání, a tudíž ani případné kompenzace; toto ustanovení se vztahuje na příjemce i plátce.

V. Uplatňování kreditů

 1. Držitel kreditů může kredity využít k čerpání služeb na Amateri.com, přičemž cena je uvedena vždy u každé konkrétní služby.
 2. V případě reklamace ze strany uživatele čerpajícího službu nebo služby na Amateri.com je uživatel povinen postupovat v souladu s Reklamačním řádem.
 3. Kredity v žádném případě neslouží k platbě za osobní setkání mezi uživateli, zejména pak nikoliv za erotické a jiné služby.

VI. Zvláštní ustanovení o zádržných kreditech

 1. Na základě individuálního rozhodnutí provozovatele může být po vybraných uživatelích vyžadováno, aby ve svém uživatelském účtu udržovali určitý počet kreditů („Zádržné kredity“), přičemž klesne-li zůstatek kreditů v účtu uživatele pod stanovené minimum, může být takový uživatel omezen v přístupu do jednotlivých částí Amateri.com, popřípadě zcela zablokován.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo označit uživatele, kteří jsou povinni k Zádržným kreditům, a to zcela dle vlastního uvážení; mezi hlavní důvody takového opatření patří zejména: obcházení a porušování pravidel, opakované podvodné jednání, problematická historie v účtu.
 3. Stanovená povinnost k Zádržným kreditům, stejně tak jako jejich výše, se může měnit, v závislosti na chování daného uživatele a rozhodnutí poskytovatele.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Vyplácení kreditů ve formě finančních prostředků upravují Podmínky vyplácení finančních prostředků.
 2. Je-li uživatelský účet zrušen na žádost uživatele nebo smazán v důsledku porušení pravidel Amateri.com, dojde ke ztrátě veškerých nashromážděných kreditů v daném účtu, bez nároku na jejich kompenzaci.
 3. Tyto PKS jsou platné a účinné od 1. 10. 2023.
 4. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi těchto PKS má přednost verze česká.
 5. Práva a povinnosti vyplývající z těchto PKS se řídí českým právním řádem.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje tyto PKS jednostranně a bez předchozího upozornění měnit.