Podmínky VIP členství

(„PVIP“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto PVIP upravují pravidla VIP účtu a jeho užívání na platformách Amateri.com (dále jen „Amateri.com“).
 2. Tyto PVIP doplňují Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s ustanovením čl. VII odst. 2 VOP.

II. Definice a získání VIP členství

 1. VIP členstvím se rozumí takový uživatelský účet na Amateri.com, který byl na základě aktivace vylepšen na vyšší stupeň exkluzivity, díky čemuž může čerpat VIP služby („VIP služby“).
 2. VIP členství lze získat:
  1. jednorázovou platbou ze strany registrovaného uživatele, nebo
  2. opakovanou platbou ze strany registrovaného uživatele s možností automatického prodloužení, nebo
  3. darem od jiného registrovaného uživatele, nebo
  4. výměnou za kredity registrovaného uživatele.
 3. Aktivací VIP účtu se Registrovaný uživatel stává VIP uživatelem („VIP uživatel“).

III. Čerpání VIP služeb

 1. VIP uživatel čerpá VIP služby podle aktuální nabídky poskytovatele Amateri.com.
 2. V případě dočasné nedostupnosti některé z nabízených VIP služeb nemá VIP uživatel nárok na kompenzaci v jakékoli formě, a to ani v případě, kdy daná služba přestala být zcela dostupná.
 3. VIP funkce dostupné v mobilní aplikaci nemusí být vždy nutně přístupné i v aplikaci webové a naopak; nedostupnost funkce v jednom z rozhraní není legitimním důvodem pro reklamaci služby.
 4. Je zcela na uvážení VIP uživatele, zda VIP služby bude či nebude čerpat a využívat; v případě, kdy uživatel služby nevyužívá, ovšem nemá automaticky nárok na vrácení peněz, a to ani ve formě kreditů.
 5. Poskytovatel v žádném případě negarantuje funkčnost veškerých prvků z webu na mobilní aplikaci; nefunkčnost mobilní aplikace není důvodem pro reklamaci.
 6. Na základě rozhodnutí poskytovatele nebo jím pověřené osoby může být do určitých částí Amateri.com omezen přístup jen pro VIP uživatele; uživatelé, kteří VIP členství nemají, nemohou po poskytovateli vstup do takové části nárokovat.
 7. VIP členství se nevztahuje a nikterak nesouvisí s monetizovanými místnostmi (viz Podmínky nahrávání a obsahu, čl. VI., odst. 11. až 15.).

IV. Zrušení a zánik VIP členství

 1. Uživatel může kdykoli zrušit své VIP členství prostřednictvím svého uživatelského účtu.
 2. VIP členství lze refundovat jen ve formě kreditů a za podmínky, že VIP uživatel doposud nečerpal žádnou z nabízených VIP služeb, a to na základě rozhodnutí provozovatele Amateri.com nebo jím pověřené osoby.
 3. Refundace VIP členství ve formě finančních prostředků je možná jen na základě uvážení provozovatele Amateri.com s přihlédnutím ke zvláštním okolnostem daného případu.
 4. VIP účet VIP uživatele, který porušuje VOP nebo jiná pravidla Amateri.com nebo zákon, může být ze strany provozovatele nenávratně smazán.
 5. VIP uživatel, jehož VIP účet byl smazán pro porušení VOP nebo jiných pravidel Amateri.com nebo zákona, nemá nárok na vrácení peněz či jakoukoli jinou kompenzaci.
 6. Kredity VIP uživatele, jehož VIP účet byl pro porušení pravidel dle čl. IV odst. 4 PVIP smazán, zanikají.
 7. VIP členství v žádném případě nepřiznává VIP uživateli výhody z hlediska tolerance porušování pravidel oproti ostatním uživatelům.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto PVIP nabývají účinnosti dne 10. října 2023.
 2. Provozovatel si vyhrazuje tyto PVIP jednostranně měnit.