Podmínky nahrávání obsahu a chování na Amateri.com

(„PNO“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto PNO upravují pravidla nahrávání obsahu a pravidla chování uživatelů na platformách Amateri.com (dále jen „Amateri.com“).
 2. Tyto PNO doplňují Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s ustanovením čl. XII odst. 5 VOP.

II. Pravidla osobního popisku

 1. Osobním popiskem se rozumí popis uživatele, který se zobrazuje v uživatelském profilu, a pokud není řečeno jinak, má osobní popisek povahu osobní informace.
 2. V osobním popisku je zakázáno:
  1. urážet nebo napadat jednotlivce či skupiny,
  2. vyjadřovat nenávist pomocí slov nebo symbolů,
  3. iniciovat nebo podněcovat témata zakázaná zákonem,
  4. prodávat nebo poptávat nelegální nebo regulované zboží,
  5. odkazovat na jiné webové stránky,
  6. jednat podvodně nebo uvádět nepravdivé informace,
  7. porušovat zákon o duševním vlastnictví a s tím související autorská práva,
  8. uvádět kontaktní údaje (nevztahuje se na soukromou, neveřejnou interakci).
 3. Pravidla osobního popisku, není-li řečeno jinak, se přiměřeně vztahují také na popisek alba, videa, fotografie, blogu a dalšího obdobného obsahu, a také na komunikaci mezi uživateli.

III. Pravidla profilové fotografie

 1. Profilovou fotografií se rozumí fotografie definující uživatele v uživatelském profilu.
 2. Je zakázáno jako profilové fotografie používat fotografie
  1. dětí nebo osob mladších 18 let nebo vyvolávající dojem, že se jedná o děti, a to i v případě avatarů, kreseb, anime a dalších obdobných kategorií,
  2. se zvířaty, která svým vyobrazením odporují veřejnému pořádku a morálce,
  3. vyobrazující zejména, nikoli však výlučně násilí, krev, drogy, nenávistná gesta a symboly hanobící lidskou rasu nebo jinak odporující veřejnému pořádku,
  4. jiných osob, zejména veřejně známých osobností,
  5. stažené z internetu nebo jiného veřejně dostupného zdroje,
  6. s vodoznakem jiným než Amateri.com.

IV. Pravidla vytváření alba a jeho obsahu

 1. Album musí být zaměřeno na erotiku a související témata.
 2. Obsah alba musí být zařazen do kategorií dle subtémat, která svým zaměřením nejlépe vystihuje.
 3. Obsah alba by neměl být duplikován do dalších alb; je na uvážení provozovatele či jím pověřené osoby, zda nahrání duplikátu schválí či nikoli.
 4. Je striktně zakázáno nahrávat obsah bez vědomí osob, které se v obsahu vyskytují.
 5. Pro optimální výkon profilu je doporučeno nahrát 6 až 30 fotografií do alba, přičemž maximální povolená velikost jedné fotografie je 10 MB.
 6. Je zakázáno nahrávat fotografie a videa s vodoznakem.
 7. Fotografie a videa musí být originální, nikoli reprodukovaná či jinak převzatá.
 8. Videa musí mít minimální stopáž 15 sekund a maximální povolená velikost jednoho videa je 1000 MB.
 9. Fotografie a videa nesmí zachycovat, a to přímo ani nepřímo, obsah, jehož vyobrazování je zákonem zakázáno, nebo takový obsah, který svou povahou může působit zavádějícím dojmem nebo evokovat ilegální látky či zákonem zakázané jednání.

V. Pravidla blogu a příspěvků

 1. Textový obsah na blogu se nazývá příspěvek.
 2. Příspěvky je možné zadávat jen v profilu uživatele a zobrazovat ve výpise na www.amateri.com/cs/blog, jiné umístění blogu je nepřípustné.
 3. Jednotlivé příspěvky musí být zařazeny do příslušných kategorií dle svého zaměření.
 4. Obsah blogu nesmí odporovat zákonům České republiky a pravidlům Amateri.com.
 5. Je striktně zakázáno v příspěvcích
  1. kohokoli urážet nebo diskriminovat,
  2. podněcovat násilí, konflikt nebo zločin,
  3. propagovat, prodávat nebo poptávat zákonem zakázané látky a výrobky,
  4. zesměšňovat nebo systematicky obtěžovat ostatní uživatele a zaměstnance Amateri.com,
  5. zveřejňovat informace o obětech trestných činů, zejména pak mladistvých,
  6. zveřejňovat kontaktní údaje.
 6. Blog a jeho jednotlivé příspěvky nelze využívat k vyhlašování veřejných sbírek a obdobných výzev.
 7. Pravidla blogu a příspěvků se přiměřeně použijí i na příspěvky na fóru na Amateri.com.

VI. Pravidla chatu

 1. Chatem se rozumí interakce prostřednictvím zpráv v textovém vlákně mezi dvěma a více uživateli v rámci chatovací místnosti na Amateri.com.
 2. Správcem každé chatovací místnosti je osoba určená a pověřená provozovatelem Amateri.com.
 3. Správce posuzuje přípustnost chování jednotlivých uživatelů v daném chatovací místnosti v souladu s pravidly Amateri.com, a nepřípustné chování trestá přiměřeně a v mezích těchto PNO.
 4. Správce chatovací místnosti má k dispozici následující nástroje sloužící ke zjednání nápravy v případě porušení pravidel:
  1. Napomenutí: Uživatel je upozorněn na nevhodné chování porušující pravidla.
  2. Dočasné umlčení: Uživateli je dočasně znemožněno přispívat do diskuze, i nadále však může v místnosti setrvávat.
  3. Dočasné vyloučení uživatele z místnosti: Uživatel je dočasně vyloučen z účasti v chatovací místnosti.
  4. Trvalé vyloučení uživatele z místnosti: Uživatel je trvale vyloučen z účasti v chatovací místnosti a budoucí přidání je mu znemožňeno.
  5. Dočasné zablokování účtu uživatele: Účet uživatele je dočasně zablokován, uživatel k účtu na omezenou dobu pozbyde přístup.
  6. Trvalé zablokování účtu uživatele: Uživatel je natrvalo vyloučen z komunity Amateri.com.
 5. Správce místnosti je povinen použití kteréhokoli z nástrojů sloužících ke zjednání nápravy uživateli náležitě odůvodnit; použití těchto nástrojů je možné jen na základě předchozího upozornění uživatele správcem.
 6. Vydávání se za správce je považováno za vážné porušení PNO.
 7. V chatovací místnosti je striktně zakázáno
  1. kohokoli urážet, napadat nebo diskriminovat na základě pohlaví, rasy, náboženského vyznání, sexuální orientace a dalších kritérií,
  2. komukoli vyhrožovat násilím, vyvolávat hádky a spory,
  3. vkládat kontaktní údaje, nabídky nebo poptávky erotických služeb a sexu,
  4. používat nepřiměřené množství emotikon, které chatovací místnost zahlcuje; obdobně je zakázáno tzv. tapetování, kterým se rozumí bezdůvodné opakování téhož textu, obrázku nebo animace s cílem zahltit chatovací místnost, a tím tak znemožnit či znesnadnit plynulý průběh chatu,
  5. zvát ostatní uživatele mimo platformu poskytovanou a garantovanou Amateri.com na jinou, externí platformu (např. Skype nebo MSN apod.).
 8. Každá místnost může mít svá vlastní individuální pravidla, přičemž jejich obsah nesmí odporovat PNO ani snižovat jejich standard.
 9. Shrnutí pravidel chatu a jejich podrobnější interpretace jsou dostupné na https://www.amateri.com/cs/chat/rules.
 10. V případě, že dojde k vyloučení uživatele správcem na základě opakovaného nebo závažného porušování pravidel, nemá takový uživatel nárok na kompenzaci.
 11. Tvůrce (viz Pravidla pro tvůrce) může zřizovat chatovací místnost, jejíž vstup je zpoplatněn kredity („Monetizovaná místnost“), přičemž výši kreditů si určuje sám zřizovatel; tuto výši může moderovat provozovatel nebo jím pověřená osoba.
 12. Zaplacené kredity jsou po odečtení provize poskytovatele určeny zřizovateli dané místnosti; případné reklamace se řídí reklamačním řádem (viz Reklamační řád).
 13. Monetizovaná místnost se řídí pravidly Amateri.com a pravidly určenými zřizovatelem dané místností; pravidla zřizovatele nesmí snižovat standard daný pravidly Amateri.com ani jim jakkoliv odporovat, a návštěvníci takové místnosti jsou povinni tato pravidla dodržovat.
 14. Na vstup a setrvání do Monetizované místnosti není právní nárok, a to ani v případě, kdy má dotyčný uživatel předplacené VIP členství; VIP členství s Monetizovanou místností nikterak nesouvisí, není-li výslovně řečeno jinak.
 15. V Monetizované místnosti lze aplikovat tytéž nástroje ke zjednání nápravy jako v kterékoliv jiné místnosti; členství v Monetizované místnosti nepřiznává jejím účastníkům zvýšené tolerance z hlediska porušování pravidel.

VII. Prohlášení o odpovědnosti

 1. Provozovatel Amateri.com prohlašuje, že mezi ním a uživatelem užíváním portálu nevzniká pracovněprávní vztah.
 2. Provozovatel dále prohlašuje, že názory kterýchkoli osob vyjádřené na blogu nebo dalších veřejně dostupných místech nemusí být v souladu s postojem a názory provozovatele, a nelze je tedy považovat za názory provozovatele.
 3. Provozovatel dále prohlašuje, že i přes veškerou snahu a nezbytnou péči není možné monitorovat veškerou komunikaci uživatelů na webu.
 4. Provozovatel neodpovídá za chování jednotlivých uživatelů na webu, zejména za aktivitu odporující zákonu, ochraně práv třetích osob, autorskému zákonu a ochraně soukromí a svobody.
 5. Provozovatel má právo monitorovat komunikaci, texty a další obsah, který se na Amateri.com zveřejňuje nebo posílá mezi uživateli, a to za účelem zajištění bezpečnosti a dodržování pravidel.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto PNO nabývají účinnosti dne 10. října 2023.
 2. Provozovatel si vyhrazuje tyto PNO jednostranně měnit.